કરુણા એટલે શું

કરુણા એટલે શું
કરુણા એ એવી લાગણી છે જેમાં અન્યના દુઃખો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને તેમને મદદ કરવાની ઇચ્છાનો સમાવેશ થાય છે. કરુણા લેટિન ...
Read more